Einstein@Home Einstein@Home

Nejčastější otázky

V této sekci naleznete nejčastější otázky čtenářů z různých oblastí vědy a na gravitační vlny, na které se pokusil srozumitelně odpovědět fyzik Ben Owen. Ačkoli již byl pozastaven příjem a tedy i zpracování nových dotazů, spoustu informací o gravitačních vlnách a projektu Einstein@Home naleznete přímo na těchto stránkách nebo při čtení článků ze sekce Odkazy.

Tématické okruhy otázek:

LIGO
Zdroje gravitačních vln
Obecná teorie relativity
Rychlost světla

Gravitační vlny
Různé

LIGO

Q: Jak můžeme vědět, že délka ramene interferometru je přesně 4 km?
A: To co skutečně interferometr měří je rozdíl ve vzdálenostech těchto dvou ramen. Ani jedno rameno není přesně 4 km dlouhé za nepřítomnosti gravitačních vln, ale to tolik nevadí citlivosti měření.....

Q: Víme, že gravitační vlny, o kterých vědci předpokládají, že je můžeme zachytit, pocházejí z extrémně energetických událostí ve vesmíru jako např. z binárních (dvojhvězdných) systémů, pulzarů a supernov. Pátrá projekt Einstein@home po gravitačních vlnách z některého konkrétního z těchto zdrojů?
A: Projekt LIGO pátrá po všech těchto zdrojích a některých dalších, ale Einstein@home je „celooblohové hledání pulzarů“.....

Q: Je vzdálenost mezi americkým LIGO a německým GEO detektorem dostatečná na to, aby mohl být odhalen a lokalizován zdroj vln? Screensaver projektu ukazuje pozici na obloze, kde právě hledá, jak je to ovšem prostorově docíleno?
A: Po fyzikální stránce je LIGO pasivní. Je usazeno na svém místě a tím to končí. „Směrování“ je celé dáno způsobem zpracování dat.....

Q:Máme již nějakou pozitivní detekci gravitačních vln kromě detekce jejich účinků?
A: Ještě ne. Právě proběhlo třicáté výročí objevu jejich nepřímého důkazu: dvě neutronové hvězdy, obíhající jedna druhou, jejichž orbit se....

Q:Co budou fyzici dělat, když ani vylepšené LIGO neobjeví známky gravitačních vln?
A: Když vylepšené LIGO neuspěje po jednom nebo dvou letech provozu, pak to bude ještě revolučnější, než když je objeví. Ale na to bych nesázel.....

Zdroje gravitačních vln

Q: Předpokládejme, že tzv. tuhé kvarkové hvězdy, které přecházejí fází „záblesků/hvězdotřesení“, vyzařují gravitační vlny díky změně momentu setrvačnosti. Může takové pozorování vyloučit nebo dokázat existenci tzv. podivných kvarkových hvězd?
A: „Záblesk“ je ve skutečnosti událost, kterou rádio astronomové vidí jako náhlý, poměrně malý skok ve frekvenci pulzaru. Většinou.....

Q: Abychom mohli zachytit gravitační vlny z pulzaru, není podmínkou, aby pulzar vykonával precesi kolem osy své rotace, jelikož je známo, že symetrická konfigurace (tedy přesný elipsoid) nebude produkovat gravitační vlny?
A: Precesní hvězdy vyzařují gravitační vlny, ale nejsou samy. Jakákoli výchylka kolem osy rotace zde zapadne....

Q: Existuje nějaký odhad rychlosti šíření gravitačních vln?
A: Einsteinova odpověď je, že gravitační vlny by se měly šířit stejnou rychlostí jako světlo......


Obecná teorie relativity

Q: Vždy jsem si myslel, že ve vesmíru neexistuje žádné „nahoru“ a „dolů“. Vypadá to však, že to tak asi není, jelikož hmota vytváří zakřivení a objekty padají směrem ke křivkám. Zapomínám zde na něco?
A: Hmota opravdu způsobuje zakřivení a toto zakřivení je přítomno i ve vesmíru. To však není to samé jako představa o nahoře a dole.....

Q: Existují bílé díry? Jestli ano, jak vznikají? Existuje v bílých dírách čas, jelikož jsou opakem černých děr?
A: Bílá díra je nepochybně pravý opak černé díry, ale neočekáváme, že bychom nějakou našli.......

Q:Existuje graviton? Jestli ano, proč nebyl nikdy zachycen? Jak se to slučuje s Einsteinovou vírou, že gravitace je opravdu zakřivením časoprostoru?
A: Nejprve co to vlastně graviton je....

Q: Vždy jsem si myslel, že gravitace je pole. Jak může něco být polem a současně i vlnou?
A: Vlny jsou jen typ chování pole, když se mění určitým způsobem s ohledem na pozici v místě a čase......

Q: Deformují gravitační vlny současně prostor i čas? Rozumím deformaci prostoru a snaze změřit rozdíl v délce, ale jak si můžete být jisti, že deformace času neovlivní laserový paprsek v LIGO?
A: Dá se říci, že gravitační vlny narušují jak čas, tak prostor. Mnohem přesnější je ale říci, že....

Rychlost světla

Q: Jestli bychom letěli rychlostí světla a pak zasvítili směrem dopředu, co by se stalo? A taky – má tma nějakou rychlost?
A: Moje pokusy naznačují, že tma opouští ledničku přinejmenším tak rychle, jak stíhám otevírat dveře.....

Q: Vypadá to tak, že rychlost světla není konstantní. Přinejmenším bylo prokázáno, že lidé mohou manipulovat s rychlostí světla při pokojové teplotě (až do 1,4 násobku rychlosti světla).
A: Takovýchto tvrzení lze v médiích zaslechnout hodně a často tvrdí, že bylo prolomeno pravidlo o tom, že se nic nemůže pohybovat rychleji než světlo.....

Q: Proč spojení principů relativity a konstantnosti rychlosti světla vedlo k závěru, že není potřebné žádné medium na šíření světla (např. éter)?
A: Ze všeho nejdříve se musíme zeptat, proč se světlo vlastně pohybuje.

Q: Slyšel jsem, že v jaderných reaktorech existují částice, které letí rychleji než světlo. Je to pravda? Jak můžou věci letět rychleji než světlo?
A: Ano to je pravda. Je to také důvod, proč radioaktivní věci září......

Gravitační vlny

Q:Jaké očekáváte frekvence, amplitudy a vlnové délky u zachycených gravitačních vln?
A: Každý detektor je může zachytit pouze v určitém rozsahu frekvencí.....

Q: Můžeme čekat, že úspěch při objevování gravitačních vln bude znamenat další technologický pokrok?
A: Přestože jsme ještě gravitační vlny nenašli, tak již při jejich hledání dochází k technickému pokroku......

Různé

Q: Je pravda, že tmavé barvy přitahují teplo a světlé barvy nikoliv?
A: Něco takového by se dalo říct, ale slovo „přitahovat“ není nejvhodnější....

Q: Která z konstant by měla být považována za fundamentálnější – konstanta „c“ (rychlost světla ve vakuu), konstanta „epsilon_0“ (permitivita vakua), nebo konstanta jemné struktury alfa? Jsou všechny stejně fundamentální?
A: Všechny tyto konstanty obsahují stejnou informaci – každá z nich může být vyjádřena pomocí ostatních....

Q:Myslíte si, že Albert Einstein měl veliký vliv na způsob života dnešních lidí? Myslíte si, že Němci na něj zhlížejí jinak než Angličané?
A: Nevím, jak se názor liší v různých zemích, ale Einstein má velký vliv na to, jak dnes žijeme, dokonce i když se podíváte pouze na ty praktičtější věci....

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home